Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Katalog usług załatwianych w Urzedzie Gminy w Kotuniu

Email Drukuj PDF

 

 

 

• Karta usługi Nr 1: UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI i EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

• Karta usługi Nr 2: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

• Karta usługi Nr 3: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO

• Karta usługi Nr 4: WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

• Karta usługi Nr 5: WPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW GMINY KOTUŃ NA WNIOSEK WYBORCY POSIADAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE

• Karta usług nr 6: ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

• Karta usługi Nr 7: ZGŁOSZENIU WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY

• Karta usługi Nr 8: WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

• Karta usługi Nr 9: WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE - NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW • Karta usługi Nr 10: WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

• Karta usługi Nr 11: WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO - NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW

• Karta usługi Nr 12: ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

• Karta usługi Nr 13: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

• Karta usługi Nr 14: ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY - NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW URZĄD STANU CYWILNEGO • Karta usługi Nr 15 - USC: ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

• Karta usługi Nr 16 - USC: POWRÓT OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA • Karta usługi Nr 17 - USC: PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA

• Karta usługi Nr 18 - USC: SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

• Karta usługi Nr 19 - USC : UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO I WPISANIE W AKCIE MAŁŻEŃSTWA WZMIANKI DODATKOWEJ O ROZWODZIE

• Karta usługi Nr 20 - USC: UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

• Karta usługi Nr 21 - USC: WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzenia, małżeństwa, zgonu) SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (transkrypcja aktu)

• Karta usługi Nr 22 - USC: WYDANIE ODPISÓW AKTÓW URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW

• Karta usługi Nr 23 - USC: ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

• Karta usługi Nr 24 - US: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI („Ślub konkordatowy)

• Karta usługi Nr 25 - USC: ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC (ŚLUB CYWILNY)

• Karta usługi Nr 26 - USC: ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA (Sporządzenie aktu urodzenia)

• Karta usługi Nr 27 - USC: SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

• Karta usługi Nr 28 - USC: ZMIANA IMION I NAZWISK

• Karta usługi Nr 29:ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

• Karta usługi Nr 30 DZIERŻAWA GRUNTÓW GMINNYCH

• Karta usługi Nr 31: OPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

• Karta usługi Nr 32: WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

• Karta usługi Nr 33: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

• Karta usługi Nr 34: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY • Karta usługi Nr 35 WYDANIE DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

• Karta usługi Nr 36 ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEJ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

• Karta usługi Nr 37 WYDANIE WYPISU I WYRYSU ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

• Karta usługi Nr 43 Zezwolenie na utrzymania psa rasy agresywnej

• Karta usługi Nr 44: ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

• Karta usługi nr 45 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

• Karta usługi nr 46 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

• Karta usługi Nr 47 DZIERŻAWA GRUNTÓW GMINNYCH

• Karta usługi Nr 53 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

• Karta usługi Nr 54 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGOWYM

• Karta usługi Nr 55 UDOSTĘPNIENIE TERENU /Z WYJĄTKIEM DRÓG I ROWÓW/

• Karta usługi Nr 56 WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ

• Karta usługi Nr 57 ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

• Karta usługi Nr 58 Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

• Karta usługi Nr 59 WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU

• Karta usługi Nr 60 ZMIANA STANU WODY NA GRUNCIE (SPÓR)

• Karta usługi Nr 51 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

• Karta usługi Nr 48 NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

• Karta usługi Nr 49 OPINIOWANIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

• Karta Usługi Nr 50 PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH Z ZASOBÓW GMINY

• Karta usługi Nr 52 SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

Karta usługi Nr 61 REALIZACJA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

• Karta usługi Nr 62 ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

• Karta usługi Nr 63 ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

• Karta usługi Nr 38 ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE

• Karta usługi Nr 40: ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY,

• UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

• Karta usługi Nr 41: ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

• Karta usługi Nr 42: ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE GOSPODARSTWO ROLNE REFERAT ORGANIZACYJNY

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109